PRIVACY VERKLARING

(for privacy statement in English, see below)

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor Uitgeverij Bijzonder belangrijke waarden. Daarom gaat Uitgeverij Bijzonder zorgvuldig met uw privacy om. Uitgeverij Bijzonder respecteert in haar activiteiten uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zijn soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Uitgeverij Bijzonder zelf.

Uitgeverij Bijzonder volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt Uitgeverij Bijzonder u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie verzameld wordt, hoe die informatie gebruikt en opgeslagen wordt en met wie die informatie eventueel gedeeld wordt.

U kunt de website van Uitgeverij Bijzonder bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit Uitgeverij Bijzonder die persoonlijke informatie te willen geven die zij nodig heeft voor het aanvragen van een product/dienst, of met u te kunnen corresponderen, garandeert Uitgeverij Bijzonder dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uitgeverij Bijzonder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitgeverij Bijzonder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Uitgeverij Bijzonder verstrekt. Uitgeverij Bijzonder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Waarom Uitgeverij Bijzonder persoonsgegevens nodig heeft

Uitgeverij Bijzonder verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen;
 • de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren, doorgaans bestaande uit het leveren van door u aangeschafte boeken;
 • uw betaling af te handelen;
 • u een nieuwsbrief toe te kunnen zenden nadat u hier toestemming voor heeft gegeven;
 • tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting die Uitgeverij Bijzonder heeft inzake haar jaarverslaglegging en belastingaangifte;
 • volledig anoniem te verzamelen over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de website van Uitgeverij Bijzonder, browsertype en besturingssysteem. Uitgeverij Bijzonder kan deze gegevens verzamelen en analyseren om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens kunnen worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren. Uitgeverij Bijzonder kan gebruik maken van sociale media cookies van derden zoals o.a. Meta, waarmee de functionaliteiten van sociale media websites mogelijk gemaakt worden.

Hoe lang Uitgeverij Bijzonder gegevens bewaart

Uitgeverij Bijzonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond, bewaart Uitgeverij Bijzonder gegevens maximaal 7 jaar. Ook wat betreft factuurgegevens houdt Uitgeverij Bijzonder zich aan deze wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Uitgeverij Bijzonder drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Delen met anderen

Uitgeverij Bijzonder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel op uw verzoek.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens op de website van Uitgeverij Bijzonder worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam dan wel voorletter en eventueel uw achternaam. Als u hiervoor geen toestemming verleent, wordt de review uiteraard anoniem geplaatst. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Links naar andere websites

De website van Uitgeverij Bijzonder kan links naar websites van andere partijen bevatten. Uitgeverij Bijzonder draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Cookies

Uitgeverij Bijzonder kan gebruik maken van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina op de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Uitgeverij Bijzonder de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site veel gebruikersvriendelijker. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zodanig instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Bij gedeeltelijke toestemming wordt ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van de computer worden verwijderd via de browser. Uitgeverij Bijzonder kan gebruik maken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitgeverijbijzonder.nl. Uitgeverij Bijzonder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Uitgeverij Bijzonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uitgeverij Bijzonder werkt qua software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die door Uitgeverij Bijzonder verzameld worden te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitgeverij Bijzonder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uitgeverij Bijzonder op via info@uitgeverijbijzonder.nl.

www.uitgeverijbijzonder.nl is een website van Uitgeverij Bijzonder.

Uitgeverij Bijzonder is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:             Groot Zuideveld 152, 4271 CD Dussen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:   62210114

BTW id:  NL 0023.33.032.B.84

Telefoon:            06-17854671

E-mailadres:      info@uitgeverijbijzonder.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Uitgeverij Bijzonder, neem dan contact op. Uiteraard worden goede suggesties ten zeerste gewaardeerd, aarzel niet Uitgeverij Bijzonder te vertellen op welke punten zij haar service mogelijk kan verbeteren.

Wijzigen privacyverklaring

Uitgeverij Bijzonder behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website van Uitgeverij Bijzonder.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 november 2022.

PRIVACY STATEMENT

 

Professionality, discretion and integrity are important values for Uitgeverij Bijzonder. Therefore Uitgeverij Bijzonder handles your privacy with care. Uitgeverij Bijzonder respects your privacy in her activities and wants to be of service to you as well as can be. Therefore personal data is sometimes required to being able to do this in a safe and optimal manner. Protecting your personal data and its safety is not only in your best interest, but also in that of Uitgeverij Bijzonder itself.

With this Uitgeverij Bijzonder follows Dutch laws and regulations, which make certain demands concerning privacy sensitive data.

With this privacystatement Uitgeverij Bijzonder hopes to make clear why certain personal data is being collected, how it is being used and stored and with which third parties personal data is being shared and why.

You can visit the website of Uitgeverij Bijzonder without telling who you are and you would not have to give or unlock certain personal data for it. When you choose to give Uitgeverij Bijzonder certain personal data which are required for requesting certain products or services of Uitgeverij Bijzonder, and/or to being able to correspond with you, Uitgeverij Bijzonder garantees that this data is being used with care and is treated confidentially.

Personal data that is being processed

Uitgeverij Bijzonder can process your personal data, because you use services or buy products of Uitgeverij Bijzonder and/or because you filled in this data in the contact form on the website of Uitgeverij Bijzonder. Uitgeverij Bijzonder can process the following data:

 • your first- and last name;
 • your address;
 • your phonenumber;
 • your e-mailaddress.

Why does Uitgeverij  Bijzonder need personal data

Uitgeverij Bijzonder processes personal data to:

 • being able to contact you by phone when you request that, and/or to approach you in writing (by e-mail, WhatsApp and/or post);
 • execute the agreement that you had assigned us to, usually sending you books that you bought from Uitgeverij Bijzonder;
 • handle your payment;
 • send you a newsletter after you have given us your consent to do so;
 • meet the legal obligations that Uitgeverij Bijzonder has concerning her annual reports and taxes;
 • completely anonymous collect data about the usage of the website and services that are not bound to a personal identity, for instance which pages on the website of Uitgeverij Bijzonder are visited, which browsertypes are used and which operating system is used. Uitgeverij Bijzonder can collect this data and analyse it to find out how visitors of the website use the webpages. This data can be used to enhance the user friendliness and content. Uitgeverij Bijzonder may use social media cookies from third parties such as Meta, among others, which enable the functionalities of social media websites.


How long does Uitgeverij Bijzonder store personal data

Uitgeverij Bijzonder does not store your personal data and invoice data longer than needed to reach the goals for which the data is stored. When the service of Uitgeverij Bijzonder is completed, Uitgeverij Bijzonder stores data for a maximum of 7 years (the legal storage period). Other personal data are being deleted by Uitgeverij Bijzonder 3 months after you have withdrawn your consent.

Sharing with others

Uitgeverij Bijzonder only shares personal data to third parties if and when this is necessary for conducting the agreement with you, or to fulfil a legal obligation, or at your request.

Disclosure of personal data

It is possible that your personal data is published on the website of Uitgeverij Bijzonder, for instance when you write a review. Your first name either your first initial will be published and your last name. If you do not consent to this, the review will be placed on the website, but then anonymously. This data can be included in searchengine results.

Links to other websites

The website of Uitgeverij Bijzonder can contain links to websites of third parties. Uitgeverij Bijzonder can not be held accountable for the confidentiality, accuracy and completeness of the data on the websites of third parties.

Cookies

Uitgeverij Bijzonder can use functional cookies to optimize the functionality of certain pages of the website. Cookies are small text files that are placed by a page on the website on the visitor’s computer. A cookie stores information such as certain preferences of the visitor. As a result, Uitgeverij Bijzonder can serve the visitor even better on a next visit, for example by checking which domain names the visitor has checked and saved. This makes the site much more user-friendly. You can decide how to handle cookies. You can set your browser to allow, disallow or partially allow the use of functional cookies. With partial permission, it is set which websites are allowed to place functional cookies. It is then prohibited on all other websites. This option is provided by the most common modern browsers. Cookies can always be removed from the computer via the browser. Uitgeverij Bijzonder can use Analytics cookies that process the surfing behavior of individuals but of large numbers of visitors – anonymously – into graphs and patterns that help to improve and optimize websites.

View, adjust and / or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@uitgeverijbijzonder.nl. Uitgeverij Bijzonder will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Security

Uitgeverij Bijzonder takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. Uitgeverij Bijzonder works with software suppliers who have adequate resources and management procedures to secure the data collected by Uitgeverij Bijzonder to prevent unauthorized access or disclosure, keep data accurate and ensure the correct use of the data.

If you are under the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse of data, or if you would like more information about the security of personal data collected by Uitgeverij Bijzonder, please contact Uitgeverij Bijzonder at info@uitgeverijbijzonder.nl.

www.uitgeverijbijzonder.nl is a website of Uitgeverij Bijzonder.

Uitgeverij Bijzonder can be reached at:

Mailling- and businessadres:             Groot Zuideveld 152, 4271 CD Dussen

Registration number Chambre of Commerce:   62210114

Tax ID:  NL 0023.33.032.B.84

Phonenumber:            +31-6-17854671

E-mailaddress:      info@uitgeverijbijzonder.nl

 

If you have any questions or comments about the privacy policy of Uitgeverij Bijzonder, please contact us. Good suggestions are of course highly appreciated, do not hesitate to tell Uitgeverij Bijzonder in which areas it can improve its service.

Changes privacy statement

Uitgeverij Bijzonder reserves the right to change this privacy statement at any time and without prior notice. Any changes will be made known on the website of Uitgeverij Bijzonder.

This privacy statement was last modified on November, 8 2022.

 

 

 

Uitgeverij Bijzonder

 

info@uitgeverijbijzonder.nl

06-17854671

Groot Zuideveld 152

4271 CD Dussen

 

Klantenservice

Privacyverklaring

Disclaimer

Algemene voorwaarden